English version
PROCEDURY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej "RODO"),

Niniejszym informujemy:

1.Reliance Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( E-mail: crewing@reliancepartners.pl ,Tel. +48 58 7831778, jest licencjonowaną agencją pośrednictwa pracy (nr 1326) i jest Administratorem danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ( IOD ):
Jacek Witt
E-mail: jwitt@meridian-kd.pl 
Tel. +48 604 914 492

2.Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby usług pośrednictwa pracy w sektorze morskim w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą ( podstawa prawna przetwarzania: GDPR - art. 6, 1. A ) Wysłanie aplikacji on-line przez nasza stronę / link : https://rpltd.pl/sfas.php/welcome i podanie danych osobowych jest wyrazem zgody na przetwarzanie danych i niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Jednocześnie, brak aplikacji on-line uniemożliwia korzystanie z usług pośrednictwa pracy. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje o poprzednich miejscach zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą gromadzone i wykorzystywane do kontaktowania się z osobą poszukującą pracy.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

4. W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku/jednostce offshorowej za pośrednictwem Reliance Partners Sp. z o. o., przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, o których mowa w: aplikacji, umowie o pracę marynarza, jak również nazwę armatora/managera, nazwę i przynależność państwową statku, którego dotyczy praca (podstawa prawna: GDPR - art. 6, 1. c i d )

5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oferowanych usług własnych ( RP ) na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń przysługujących RP;

- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z właściwych przepisów

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora dostępu do danych osobowych oraz poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących podmiotu danych, a także prawa do przenoszenia danych; W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, osoba, której dotyczą dane, z uwagi na swoją szczególną sytuację, ma prawo w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących;

7. Reliance Partners Sp. z o. o. ujawnia dane osobowe:

a) podmiotowi danych;

b) firmom morskim i offshorowym poszukującym pracowników

c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, tj .:

- Poczcie Polskiej,

- dostawcom usług medycznych

- firmie hostingowej,

- firmom kurierskim,

- agentom portowym,

- hotelom

- firmom świadczącym usługi bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy,

- firmom zewnętrznym ( outsourcingowym ) świadczącym usługi typu księgowego i IT dla Reliance

8. Reliance Partners Sp. z o. o., ujawnia dane osobowe podmiotów, które podjęły pracę za jej pośrednictwem , do właściwych organów Administracji Morskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

9. Jeśli dane osobowe będą przekazywane krajom trzecim, w stosunku do których Komisja Europejska nie jest w stanie ocenić poziomu ochrony danych zgodnie z art. 45 ust. 3 GDPR , dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody osoby, której dotyczą, wyrażonej po poinformowaniu jej o możliwym ryzyku takiego przekazania z uwagi na braku odpowiednich regulacji prawnych i właściwych zabezpieczeń (GDPR, art. 49, 1.)

10. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza rozporządzenie;

11. Reliance Partners Sp. z o. o. nie stosuje automatycznych systemów podejmowania decyzji w stosunku do osób, których dane dotyczą (w tym profilowania).

© 2005-2022 Reliance Partners Ltd.